Договір публічної оферти 

  1.Предмет договору 

1. Виконавець надає послуги з вивезення побутових відходів (далі ТПВ, відходи) відповідно до «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070, рішення Київської міської ради від 14.12.2017 №697/3704 «Про деякі питання щодо поводження з побутовими відходами на території міста Києва», «Правил благоустрою території міста Києва», розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051, а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги 2 за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором (далі - Послуги).

2.Перелік Послуг

2.1. Виконавець надає Споживачам Послуги з вивезення твердих побутових відходів, в тому числі великогабаритних. 2.2. Надання послуг Виконавцем проводиться за контейнерною та безконтейнерною схемою.

2.3. Для вивезення ТПВ за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 0,75 м3 та 1,1 м 3 або іншої ємності, що належать Виконавцю, Споживачу або третім особам.

2.4.Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів та графіка вивезення побутових відходів.

2.5. Вивезення ТПВ за безконтейнерною схемою застосовується в окремо визначених районах міста. При застосуванні безконтейнерної схеми Споживачі послуг зобов’язуються виставляти в місцях, погоджених з Виконавцем закриті ємності – мішки з логотипом Виконавця, місткістю не більш як 0,12 м3 .

2.6.Завантаження відходів у контейнери або закриті ємності з логотипом Виконавця здійснюється Споживачем. Вивантаження відходів з контейнерів та завантаження мішків з відходами в спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється Виконавцем.

2.7.Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів використовуються контейнери місткістю 8 і більше куб. метрів, для розташування яких Споживачем, відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства, відводиться спеціальний майданчик з твердим покриттям.

2.8.Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачами та Виконавцем відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

2.9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

3.Вимірювання обсягу, визначення вартості та якості послуг

3.1. Обсяг надання Послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2018 року № 551 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві на 2018-2022 роки» .

3.2. Розрахунок вартості Послуг з вивезення ТПВ здійснюється на підставі тарифів, затверджених розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.06.2018 №960 «Про внесення змін до Тарифів на послуги з вивезення побутових відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, знешкодження, захоронення)» та від 07.06.2018 №961 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, знешкодження, захоронення) виконавцю послуг – КП «Київкомунсервіс». 3 Вартість надання Послуг за Договором встановлюється з урахування норм, затверджених Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2018 року № 551 на одну особу в місяць.

3.3. У випадку зміни цін та тарифів на Послуги, що надаються за Договором, включаючи встановлення нових тарифів, Сторонами за Договором застосовуються нові (змінені) ціни та тарифи з дня їх офіційного вступу в силу (дня початку застосування), згідно з чинним законодавством України, без укладання додаткової угоди до Договору. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифу на Послуги Виконавець в строк, що не перевищує 15 днів з дати введення тарифу в дію повідомляє про це шляхом розміщення інформації на своєму сайті.

4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4.2. Платежі вносяться не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

4.3. Плата за надані Послуги вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку-повідомлення, який щомісячно направляється Споживачам.

4.4. У разі необхідності, Виконавець протягом 30 днів здійснює перерахунок вартості фактично наданих Послуг та повідомляє Споживачів про його результати.

4.5. Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати Послуг з вивезення побутових відходів повідомляє Виконавця у письмовій заяві про своє право на пільгу з посиланням на відповідний нормативний акт, що регулює відповідні відносини. Пільгова оплата здійснюється з дня отримання Виконавцем заяви з повним пакетом підтверджуючих документів.

5. Права та обов’язки Споживача

5.1. Споживач має право:

5.1.1. Одержання без додаткової оплати інформації про ціни/тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, загальну суму місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів; 5.1.2. Відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання Послуг;

5.1.3. Усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача; 5.1.4. Складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання Послуг з обов’язковою участю представника Виконавця;

5.1.5. На перевірку кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

5.1.6. Не сплачувати вартість послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 Календарних днів, за умови відповідного звернення та документального підтвердження такої відсутності;

5.2. Споживач зобов’язується:

5.2.1. Оплачувати в установлений договором строк послуги, надані йому за Договором; 4

5.2.2. Сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених Договором.

5.2.3. Визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків.

5.2.4. Обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному та технічному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби.

5.2.5. Забезпечити належне збирання та зберігання відходів, в тому числі роздільне, встановлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.

5.2.6. Своєчасно вживати заходи до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;

5.2.7. Дотримуватися правил безпеки та санітарних норм при споживанні послуги;

5.2.8. Письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події; 5.2.9. Забезпечувати стан контейнерів, що відповідає вимогам санітарних норм та правил;

5.2.10. Не передавати контейнери, які належать Виконавцю або третім особам, в користування іншим юридичним чи фізичним особам, та не змінювати місця їх розміщення без письмового погодження з Виконавцем.

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. Вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнери та контейнерні майданчики, що перебувають у власності Споживача;

6.1.2. Вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену санітарними нормами кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

6.1.3. Вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

6.1.4. Вимагати від Споживача своєчасного дотримання вимог нормативно - правових актів у сфері поводження з побутовими відходами;

6.1.5. Вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

6.1.6. Вимагати від Споживача надавати інформацію про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача;

6.1.7. Залучати третіх осіб для належного надання Послуг за Договором.

6.1.8. У разі порушення Споживачем умов Договору звертатися до суду.

6.2. Виконавець зобов’язується:

6.2.1. Забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість Послуг згідно із вимогами чинного законодавства та про відходи й умовами 5 Договору, у тому числі, шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6.2.2. Надавати Послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України та цього Договору;

6.2.3. Погодити із Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

6.2.4. Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності Виконавця;

6.2.5. Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

6.2.6. Ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб, крім випадків, коли розсипання відходів під час завантаження відбулося через їх переповнення;

6.2.7. Мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

6.2.8. Без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

6.2.9. Своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати актипретензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

6.2.10. Прибувати протягом 3 годин на виклик Споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру оплати;

6.2.11. Відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані Споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі.

7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

7.1. Споживач несе відповідальність згідно з Законом і цим Договором за:

7.1.1. Несвоєчасне внесення плати за послуги;

7.1.2. Невиконання зобов’язань, визначених Договором і Законом;

7.1.3. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги з поводження з побутовими відходами споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу;

7.1.4. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги;

7.1.5. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. 6

7.1.6. Пункти 7.1.3., 7.1.4. та 7.1.5. набирають чинності з моменту введення в дію відповідних норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017.

7.2. Виконавець несе відповідальність за:

7.2.1. Ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;

7.2.2. Невиконання зобов’язань, визначених Договором і Законом.

8. Розв’язання спорів

8.1. Спори між Сторонами за Договором розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

8.2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом переговорів.

8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, Споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8.4. Представник Виконавця зобов’язаний прибути протягом п’яти днів

8.5. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписами.

8.6. У разі неприбуття представника Виконавця у п’ятиденний строк або його відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

8.7. Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом трьох робочих днів з моменту отримання вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.